PHOTO IS:RAEL

9 – 21 November 2020

Kikar Hamedina
Hei be-Iyar Street
Tel Aviv
Israel
photoisrael.org/